Catégories
brun et vert | plantes grimpantes | mauvaises herbes |

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus
  1. Nom(s) commun(s) : Renouée Liseron
  2. Synonyme(s) : Polygonum convolvulus
  3. Famille : Polygonaceae
  4. Distribution : Asie, Europe, Afrique du Nord

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus